Služby

Vytyčení místa pro nový vodní zdroj

Před započetím samotných výkopových nebo vrtných prací je vždy dobré vědět, kde přesně se nachází ten správný bod na Vašem pozemku právě ke zbudování vodního zdroje. Pokud Vám jde čistě jen o označení místa pro Vaši budoucí studnu či vrt, nebo pokud na pozemku již proutkař byl a Vy chcete jeho vytyčení porovnat i s proutkařem jiným (což je ideální stav), či pokud je Váš pozemek tak rozlehlý a na takovém místě, že nehrozí žádný konflikt s ochrannými pásmy všeho druhu (např. sousední pozemek, silnice, elektrické vedení, jiný vodní zdroj, CHKO apod.) a víte, že v okruhu několika desítek metrů se nenalézá žádný potencionální zdroj kontaminace (např. poškozená jímka odpadních vod, nepřiznaný trativod jímky odpadních vod apod.), je pro Vás ideální právě tato služba.

DŮLEŽITÉ – ZAJISTIT PODKLADY PRO PRŮZKUM POZEMKU

více info zde

Hydrogeologický průzkum

Nové vodní zdroje jsou často potřeba i v místech, kde je okolí tvořeno např. hustou zástavbou (např. satelitní městečka, městská zástavba), v lokalitách s vysokým výskytem již existujících anebo plánovaných vodních zdrojů (např. zahrádkářské kolonie, nově vznikající občanská zástavba), v blízkosti lesa, železnice a podobně. Pokud byste neradi porušili některé z ochranných pásem již ve fázi projektu Vašeho nového vodního zdroje a tím se vyhnuli zamítnutí Vašeho projektu např. vodoprávním úřadem, či pokud se nějakému ochrannému pásmu vyhnout nelze, ale je zde možnost udělení úřady většinou zpoplatněné výjimky apod., doporučil bych jít cestou služby hydrogeologického průzkumu. Jedním z úkolů hydrogeologického průzkumu je zamezit realizaci nového vodního zdroje v blízkosti potencionálních zdrojů kontaminace či přímo jejich navrtání, kdy nezřídka kdy nejsou odpadní jímky zaneseny v žádné dostupné dokumentaci a tím stěžují práci nejen hydrogeologa/projektanta, ale i samotných vrtařů. Zdaleka nejzávažnějším případem je situace, kdy by byl nový vodní zdroj projektován pouze tzv. „od stolu“ a byl by zrealizován např. v místě nelegálního trativodu jímky odpadních vod a podobně.
Výstup z terénního hydrogeologického průzkumu lze též použít jako podklad pro hydrogeologický posudek či kompletní hydrogeologickou zprávu nutnou pro legislativní část budování nového vodního zdroje. Díky procesu digitalizace katastrálních map dochází k menším či větším nepřesnostem skrze povolené odchylky, to může bez terénního průzkumu a zjištění skutečného stavu zapříčinit nemalé obtíže. Pokud váháte, zda studnu vrtat či kopat či pokud či zda vůbec vodní zdroj budovat, můžete získat hydrogeologický posudek, pokud jste již rozhodnuti pro nový vodní zdroj, získejte kompletní hydrogeologickou zprávu od autorizovaného hydrogeologa, která je nezbytnou legislativní částí pro nový vodní zdroj.
více info zde
DŮLEŽITÉ – ZAJISTIT PODKLADY PRO PRŮZKUM POZEMKU

více info zde

Individuální požadavky

Nabyli jste pozemku, o kterém víte anebo tušíte, že jím vede například meliorace, historická kanalizace či zatrubněný potok, ale neznáte jeho přesnou polohu? Máte podezření, že by se na Vašem pozemku mohlo ukrývat dílo, které by mohlo potencionálně ohrozit stavební práce či pohyb techniky? Pokusme se odhalit přesnou pozici toho, co hledáte.


DŮLEŽITÉ – ZAJISTIT PODKLADY PRO PRŮZKUM POZEMKU

více info zde

Hydrogeologický posudek/kompletní hydrogeologická zpráva

Získejte na základě hydrogeolického průzkumu posudek zkušeného autorizovaného hydrogeologa pro stanovení hloubky úrovně hladiny podzemní vody na vašem pozemku. Tento posudek je podkladem pro dokumentaci kompletní hydrogeologické zprávy a projektovou dokumentaci vrtu či studny, které slouží pro společné územní řízení (vodoprávní + stavební) vedoucí k povolení jímání podzemních vod. Hydrogeologický posudek vám též může dopomoci v rozhodování, zda realizovat studnu kopanou či vrtanou.

Kompletní hydrogeologická zpráva je nedílnou součástí legislativních úkonů při záměru budování nového vodního zdroje či při potřebě legalizace již existující studny či vrtu. Bez kompletní hydrogeologie nelze legálně budovat vodní zdroj či již z existujícího čerpat vodu.

DŮLEŽITÉ – ZAJISTIT PODKLADY PRO PRŮZKUM POZEMKU

více info zde


Legalizace kopané / vrtané studny - Dodatečné stavební povolení k průzkumnému vrtu a jeho legalizace

Nezřídka se stává, že i přes letité užívání studny, která byla vyhloubena již před dekádami, kdy v podstatě žádná povolení potřeba nebyla anebo se jimi nikdo nijak zvlášť oproti současnosti nezabýval, nemá studna patřičná povolení k odběru vody, což může skončit pokutou od vodoprávního úřadu v řádu desítek tisíc korun, dále při možném záměru vašeho souseda si zřídit jeho vlastní vodní zdroj nemusí být zohledněno ochranné pásmo vaší studny a tím ji připravit o vodu, eventuálně i po výzvách zainteresovaných orgánů při další nečinnosti majitele studny může teoreticky dojít až k nařízení úřadem studnu zlikvidovat, zasypat.Dalším případem je zjištění majitele nemovitosti, kterou nově nabyl do svého vlastnictví, že na pozemku sice studna je, ale nemá stejně jako v předchozí popisované situaci patřičná povolení (pro úřady prakticky neexistuje – tudíž ji není možné zohlednit při budování jiného vodního zdroje např. u souseda) k odběru vod a majitel by rád povolení získal, svou studnu zaevidoval a tím se vyhnul jejímu opomenutí při vodoprávním řízení, které bude absolvovat váš soused při budování svého vodního zdroje.


Posledním častým úkazem je zbudování tzv. průzkumného vrtu, který je ve své legislativní části o něco jednodušší a podstatně, co se realizace týče, rychlejší než vrtaná studna (průzkumný vrt a vrtaná studna je v podstatě jedno a to samé dílo, pouze legislativa se liší), nicméně průzkumný vrt jako takový, byť může být dočasně osazen komponenty např. pro potřeby hydrodynamické zkoušky (jinak též čerpací či stoupací zkouška) nemá a nemůže mít povolení k odběru vod, protože není opatřen (dodatečným) stavebním povolením, které právě onomu povolení k odběru vody vždy předchází. Pokud stavební povolení k vrtu nemáte, nejste oprávnění vodu čerpat pro jakékoliv účely.Pokud se Vás kterákoliv z popsaných případů týká a máte v úmyslu ho řešit a tím předejít nemalým obtížím, rád se Vaší záležitosti ujmu.


Pro více informací o legalizaci kopané nebo vrtané studny, o dodatečném stavebním povolení k průzkumnému vrtu či pro konzultace s jinou než výše popsanou záležitostí mne neváhejte kontaktovat.